Reklamační řád

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před zakoupením zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

Jakost při převzetí

V případě, že má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neboli “Záruka” činí 24 měsíců pro běžné spotřebitele. V případě nákupů na IČ (podnikatelé, živnostníci) je tato lhůta stanovena na 6 měsíců, pokud nebylo dohodnuto jinak. Lhůta běží počínaje datem převzetí zboží kupujícím. Pokud není na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

V této záruční lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a dle své volby požadovat:

 • odstranění vady výměnou vadné současti nebo dodáním chybějící části; nebo
 • bezplatné odstranění vady formou opravy; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny v případě splnění podmínek pro odstoupení od smlouvy

Pokud není oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud kupující neprokáže, že vadu nezpůsobil sám nebo se nejedná o běžné opotřebení související s používáním výrobku.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

U zboží prodávaného se slevou prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Uplatnění reklamace

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u firmy Carbonera, což kupující musí potvrdit předložením dokladu o koupi (faktura, objednávka).

Kupující může vadné zboží reklamovat na naší adrese uvedené v kontaktech.

Žádáme kupující, aby nás (prodávajícího) in­formovali o reklamaci zboží ještě před odesláním. Nezapomeňte uvést číslo objednávky, vaše kontaktní údaje a specifikovat důvod reklamace.

Pro komunikaci v rámci řešení reklamací používejte výhradně email info@carbonera.cz nebo můžete využít online formulář Reklamační protokol.

Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím. Reklamované zboží nesmí být odesláno na dobírku.

Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu.

Po řádném vyřízení reklamace prodávající vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

Při oprávněné reklamaci hradí prodávající výlohy na zaslání zboží zpět kupujícímu.

V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace a opětovného doručení zboží bude zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši poštovného a balného.

Porušením výrobního čísla, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • neodborným servisem,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • opravami a úpravami zákazníkem,
 • přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • nevhodným používáním

Odmítnutí reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

Dále je prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci zboží také v případě, že není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2022 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Košík
Zavřít Wishlist
zavřít Recently Viewed
Kategorie